خوابهای بعد سحر واقعا مزخرفه !رفتیم لیبی !فرودگاه قذافی زیر زمین بود