چقدر خنگن که این متینگ را با قرارهای دوستانه مقایسه میکنن، یه فراخوان دادن و‌ اومدن خیلی هم نیومدن دلیل نمیشه هماهنگی خاصی داشته باشه