یه سری استخر بودیم عده‌ای دور‌ یکنفر که گویا ورزشکار معروفی هم بود جمع بودن،از دزدین بچه‌اش که سندروم دان داشته میگفت که برده بودنش خارج