دو روز روزه بیماری مزمن و نهفته را تشدید کرد و اکنون در مطب دکتر