دکتر ویزیت میکنه تازه آزمایش میده برو یکهفته بعد بیا فعلا همه اینجوری بودن