حدود ۵۰دقیقه و دکتر کلا ۷ نفر ویزیت کرده میانگین نفری۷دقیقه حالا من برم نگاهم نمیکنه سی ثانیه رد میکنه