سه نفر ریختن تو اتاق دکتر این گوساله ها تا حالا کجا بودن آخه