میدونید‌ چرا بحثهای جامعه مجازی به نتیجه نمی رسد چون همتون یه مشت دیکتاتورید