با این نسخه ای که‌دکتر داد روزه که نباید بگیرم هیچ بیش از اندازه باید آب بخورم