وقتی به این نقطه از غصه و‌ ناراحتی می‌رسم دوست دارم خودمو تو‌ گوشه ترین نقطه اتاقم حبس کنم و با… https://t.co/GCFQ85dNl8