ارج وقتی ارج بود‌ که موتور محصولاتش از آمریکا میومد نه وقتی که آشغالهای چینی‌شدن مواد اولیه اش