رفته بودیم خلازیل عجب جهنم دره‌ایه، اونجا‌ماه رمضون وجود نداره پلیس نیست قانون نیست