همه آهنگهای #حبیب را گفتید ولی ندیدم کسی از «یه درخت خشک و‌بی برگ میون کویر داغ» حرفی بزنه