ساتن کم اومد فرصت بازار رفتن‌ نبود،رفتم‌از کوچه مهران گرفتم،به مشتری‌معمولی میداد متری۱۵من گفتم تولیدی داد ۸,۷۵۰ ، از بازار خریده بودم ۸۵۰۰