هر سال از ایام روزه داریم کم شد پیارسال یک هفته،پارسال از شبهای قدر امسالم که از روز‌ دوم ، ناراحتم