یه جنس نهایت ۱۵هزارتومنی رو‌ پنجاه تومن بهم انداختن!از ناچاری گرفتم رسیدم دفتر طاقت نیاوردم برگشتم بردم پس دادم