این تاکسی از پیروان مکتب #بین_خطوط برانیم بود ولی خوب انگار خوب‌ با مفهوم خطوط آشنایی نداشت یا خطوط فرزیش فرق میکرد https://t.co/mxEtUoIrk3