بعضیاشون تا دستتو‌ دراز کنی میکشن دستشونو عقب و‌ساعتی حقوق میگیرن،وگرنه یارو سر به نیست میکنه میره پولشو‌میگیره https://t.co/SvSttAOq9u