متاسفانه با هجوم عده‌ای مغز فندقی‌ به توییتر،توییتر به سمتی رفته که چند وقط دیگه عکس‌یه مریض میذارن میگن چندتا لایک داره و شبیه اینها