واسه همین هجوم مغزفندقیا فیسبوک را ترک کردم وقتی جنگ کامنت اول بود حالا روزی نیست که چند توییت در همون سطوح نبینیم