قبلا مد بود همه یه سیگاری ۹۰ ساله میشناختن که هر هفته میره کوه و‌سالمه،حالا همه یه همجنسگرا میشناسن که خیلی خوب و‌ مهربونه!ایرانی جو‌گیر