چرا من‌انقدر خوابم‌ میاد این روزها؟از‌ گرماست فکر کنم بیشتر از حد خسته میکنه
آب زیاد بخور ‎- Myri∂m
@myriam: زیااااد میخورم بررسی کردم از یکی از داروهامه ‎- سعید ©