بعد از اینکه دکتر گفت هیچ فعالیت سنگین نظیر فعالیت ورزشی،بدن سازی ،فوتبال و ... نداشته باش وسایل ورزش نازنینمو گذاشتم رو‌‌ دیوار
چرا؟ به خاطر روزه؟ ‎· Aliusha
@aliusha فعالیت سنگین تشدید کرده بودش و‌با روزه عود کرد ‎· سعید ©