خیاط افغان سمت پاکدشت زندگی میکنه،میگم چرا نزدیک تهران نیستی،میگه پارسال پول پیش خونه را دادم بنگاه،فرداش جمع کردن رفتن‌،موندم بی پول پیش