شبکه‌خبرگزارش‌ تحلیلی راجع به سوریه پخش‌میکنه،رفته با اسکی بازا صحبت میکنن،نماینده چند درصد مردمن؟!