اجازه بدید بیست تا مشت بزنم‌ تو سر خودم
راحت باش ‎- 222888