اجازه بدید بیست تا مشت بزنم‌ تو سر خودم
راحت باش ‎· 222888