گمرک مجازی شده کاراش ترخیصکارها به بدبختی افتادن ، سه هفته اس بارمون‌ مونده