در فاصله حدود دو ساعت از زمین و‌ زمان بهم زنگ‌زدن‌و‌کار داشتن وا رفته ای بیش نیستم