از یه شرکتی طی چند فقره فاکتور طلبکارم،امروز زنگ زد چک فرداشو‌هم نگه‌دارم،جمع زدم دیدم نزدیک ۴۵میلیون میشه،نفسم بند اومد،زنگ زدم فحشش دادم