چهار پنج کاسه آش دوغ خوردم با سیر ، واسه اینکه فشارم نیفته سه چهار تا خامه ای روش خوردم