پسر یکی‌از‌مدیران سطح بالای همین دولت،سال۸۶دانشگاه ما بود،پول مفت بود که دست این بشر بود،یه فقره فاند۵میلیونی واسه‌انجمن علمی آورد