ساعتی میام تو‌ییتر که تایم لاین از غرب تا شرق دور ، در دست نرون به زور ! خواب خوابن همه