امروز را روز‌ گشایش اقتصادی و دهن سرویسی و‌ فشار روحی مضاعف می‌نامم