چهار تا بدهکار‌تسویه حساب‌کردن ، ولی با سه نفر بحث و‌جدل‌داشتم و‌در نهایت یه شوک آخر شبی هم‌ داشتم