تو‌ هفته اخیر از افغان‌هایی که باهم کار میکنم پرسیدم افغان یا افغانی گفتن افغانی!گفتم یه سری میگن افغان درسته گفتن غلط کردن اینا ادا درمیارن