اونوقت سالی ۱۶درصد ۱۸درصد به مالیاتها اضافه میکنن که‌جوابگوی این #فیش های حقوقیشون باشه