امروز با اینکه سحری هم نخوردم روزه گرفتم ولی جرقه های بیماری دوباره داره زده میشه