غرب گاز میترکه ، شرق لوله ۲۰۰اینچی آب ترکیده⚠ میترسم فردا ما که مرکز شهریم برق بگیره بندری بزنیم https://t.co/Z7OveyiSUl