سابقه خوبی از‌کاسبی‌ و‌ معالمه با لرها نداشتم، خیلی بدبینن تو‌ کار