مست خواب بودم هی گفتم برو‌ دوش بگیر برو دوش‌بگیر ، دوش‌گرفتم خوابم پرید