هر روز‌ پاییزه هر هفته پایزه هر ماه پاییزه هر سال پاییزه ، پنهونم از چشمات ،ماه پس ابرم من کاسه صبرم ،این کاسه لبریزه