از موسسه حکمت و فلسفه ۳ بار زنگ‌زدن یعنی چیکارم داشتن