قبل ظهر برای یک کاری رفتم بلوار دریا و‌ برگشتم بدتر از مرکز شهر نه‌جای پارک بود، شلوغ بود ایششش‌خوبه ‌اون سر شهر‌‌افتاده