پریروز زن یکی‌از پرسنل‌مسموم‌شد تا ظهر یارو‌نیومد،امروز خودش مسموم‌شده نیومده،الانم یکی‌دیگه از پرسنل گفت زنگ‌زدن زنش‌مریض شده رفت ببرش دکتر