بیاید بهم بگید چرا همه میگید کافه نال ، چیش متمایزه