امروز‌ روزه داری حسابی گشنه‌ام کرده بود و ناخودآگاه هی یاد این شام تو‌ #ماسوله می‌افتادم ، یک شب… https://t.co/aMaKTJZLhR