ظرفهای سحری رو می‌شستم،یه نفر آدم سه تا لیوان ،چهار تا قاشق و‌ یک بشقاب استفاده کردم