شبکه یک‌، یک‌سرباز داره رو‌ برجک‌ دیده بانی اذان میگه