برگی از دفتر خاطرات #سربازی ، ۱۶ روز مونده بود آموزشیم تموم بشه، شش سال پیش https://t.co/z63TIhF1gS