سرباز همه جا بی‌خبر پوشش قاچاق میشه،ماهم سرباز بودیم‌ داشتیم برمی‌گشتیم،یه تاکسی کرایه ارزونتر گفت وسط راه فهمیدیم کفش قاچاق همراهشه